logo

 

 

pic01
pic02

Polisiau a Termau

Dyrennir llefydd ar gyfer Meithrinfa Babinogion i'r rhai sy'n ymgeisio gyntaf, ac rydym yn fwy na pharod i weithio o amgylch unrhyw batrymau shifft sydd gennych gan wneud ein gorau i gadw lle ar gyfer eich plentyn, hyd yn oed gydag ymgeisio am le yn ddirybudd.

Er hynny, gan fod yn rhaid i ni gadw cymhareb staffio ni fydd hynny bob tro'n bosib a gofynnwn i chi ymgeisio am le ar gyfer eich plentyn pan fyddwch yn gwybod eich anghenion cyn gynted ag sy'n bosib. Codir ffi o 100% os byddwch yn canslo neu 50% os cawn wythnos o rybudd.

 • Byddwn yn darparu gwasanaeth o ansawdd yn ôl diffiniad y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi'i Reoleiddio 2012, Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd Cymru ac AGGCC.
 • Darparu gofal o safon uchel.
 • Amgylchedd diogel ac ysgogol i bob plentyn.
 • Byddwn yn creu awyrgylch hapus ac agored lle bydd staff yn gweithio gyda'r rhieni, a lle bydd y rhieni'n teimlo eu bod yn gallu siarad â staff am bob agwedd ar ofal eu plentyn.
 • Cael tîm o staff â chymwysterau da, gyda'r plant yn brif flaenoriaeth iddyn nhw bob amser

Cyfieithiad yma yn fuan...

 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern xxxxxx relationship with you in relation to this website.

The term 'xxxxxxx' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is xxxxxx. Our company registration number is xxxxxxxx. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • You may not create a link to this website from another website or document without xxxxxx prior written consent.
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Scotland and Wales.

Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir yr wybodaeth gan Feithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf ac er ein bod yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw ymhoniadau na gwarantau o unrhyw fath, yn fynegol nac yn ymhlyg, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â'r wefan neu'r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, neu graffeg gysylltiedig a gynhwysir ar y wefan at unrhyw bwrpas.

Felly mae unrhyw ddibyniaeth rydych chi'n ei rhoi ar wybodaeth o'r fath ar eich risg eich hun yn llwyr.
Ni fyddwn ar unrhyw adeg yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o golli data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon, neu mewn cysylltiad â hi.

Trwy'r wefan hon, gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn parhau i weithredu’n llyfn. Fodd bynnag, nid yw Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i'n rheolaeth, nac yn atebol am hynny chwaith.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys yn hawlfraint i Feithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu rhan o'r cynnwys neu’r cynnwys cyfan ar unrhyw ffurf ac eithrio'r canlynol:

 • Gallwch argraffu neu lawrlwytho i ddisg called lleol ddyfyniadau at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig.
 • Cewch gopïo'r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os ydych chi'n cydnabod mai'r wefan yw ffynhonnell y deunydd.
 • Ni chewch, ac eithrio gyda'n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu neu ecsbloetio'r cynnwys yn fasnachol. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na'i storio mewn unrhyw wefan arall neu fath arall o system adfer electronig.


Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni wrth ddefnyddio’r wefan hon.

Mae Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Pe bawn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir ei defnyddio i’ch adnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd ond yn cael ei defnyddio yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Bydd Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd / Babinogion Menai Cyf yn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon bob hyn a hyn i scirhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn weithredol o 1 Ionawr 2020.


Beth rydym ni’n ei gasglu

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

 • enw a theitl swydd
 • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
 • gwybodaeth ddemograffig fel cod post, dewisiadau a diddordebau
 • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon a/neu gynigion cwsmeriaid

Beth rydym ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu

Mae angen yr wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi, ac yn benodol am y rhesymau a ganlyn:

 • Cadw cofnodion yn fewnol.
 • Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i wella ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.
 • Efallai y byddwn yn anfon e-byst hyrwyddo o bryd i'w gilydd am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallai fod yn ddiddorol i chi gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddarparu.
 • O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil y farchnad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ffôn, ffacs neu bost. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i addasu'r wefan yn ôl eich diddordebau.

Diogelwch

Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad diawdurdod, rydym ni wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoli addas ar waith i ddiogelu'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

 

Sut ydym ni’n defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Ar ôl i chi gytuno, ychwanegir y ffeil ac mae'r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu'n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â safle benodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i'ch anghenion, eich hoff bethau a'ch cas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym ni’n defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau sy'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalen we a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o'r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi a pha rai sydd ddim. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad inni i'ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi'n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel rheol gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw'n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

 

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio'r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â gwefannau o'r fath ac nid yw gwefannau o'r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.


Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis gyfyngu ar y ffordd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chasglu neu ei defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

 • pryd bynnag y gofynnir ichi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch ei glicio i nodi nad ydych am i'r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
 • os ydych chi wedi cytuno’n flaenorol i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu neu anfon e-bost atom drwy Carnarfon@babinogion.co.uk / Menai@babinogion.co.uk

Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon y credwn y gallai fod yn ddiddorol i chi os dywedwch wrthym eich bod am i hyn ddigwydd.

Os credwch fod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch yn anghywir neu'n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl, i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei bod yn anghywir ar unwaith.

 

 

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau