logo

 

 

pic01
pic02

Tystebau

"Babinogion Caernarfon is a brilliant nursery. From the moment my little girl started the staff have helped her settle in and filled her day with fun. She is excited every day to go to see her friends and the staff in Babinogion, who really have helped her feel like it's her second home. Every day she comes home bursting with excitement to tell me what she has been up to that day, from craft to playing and learning about the outdoors she loves it all and I couldn't recommend a better place to send your little ones, thank-you to all the hard working, friendly staff in Babinogion."

Natalie Payne - 15th March 2016

 

"I am very happy with the childcare provided at Babinogion. The staff are friendly, professional and enthusiastic.

Attention is given to the children's social and moral development, and communication is clear and regular. The children are constantly stimulated and supervised with varied and numerous activities. Above all though, my daughter loves going to Babinogion.

She is very happy and contented there, I see her growing in confidence and developing skills on a daily basis; as a result of the care she receives there."

Clare McDermott.

 

"Our son has been attending Babinogion since he was 9 months old. He is now almost 2, and runs from the car in the mornings to the nursery, happy to be meeting his friends for the day.

I feel very confident in leaving him there, as the staff is all friendly and welcoming, and will go out of their way to meet our needs.

My husband enjoys the comfort of being able to sneak a look on the Webcam during the day to see what our son is doing, and it's lovely to watch him painting on the recordings when we get home.

We always receive a full written and verbal handover of the day when we collect him, and I'm thrilled that he gets to do arts and crafts, cooking, and daily visits outside.

We have baby number 2 on the way and I am sure that he or she will be as happy and well cared for in Babinogion when their time comes."

Dawn Leoni

"Mae Meithrinfa Babinogion wedi bod yn gofalu am fy merch ers pan oedd hi'n bum mis oed, yng Nghaernarfon i ddechrau cyn symud i Borthaethwy pan agorodd y feithrinfa honno ym mis Medi 2012. Mae hi ychydig dros dair oed erbyn hyn, felly mae Meithrinfa Babinogion wedi bod yn rhywbeth cyson yn ei bywyd, gyda'r rheolwr a'r staff oll wedi cyfrannu at ei gofal a'i datblygiad.

Mae Meithrinfa Babinogion wedi creu argraff fawr arna' i am sawl rheswm: lefel y cyfathrebu â mi fel rhiant; lefel y gofal a'r ystyriaeth a roddwyd i'm merch; a'r awyrgylch cynnes a chroesawus yn y feithrinfa. Mae fy merch yn cael ei hystyried fel unigolyn, dim unrhyw 'blentyn arall' – mae'r staff yn gwybod beth mae hi'n ei hoffi a beth yw ei chas bethau, maen nhw'n ystyried ei datblygiad wrth iddi gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, ac mae'n cael ei thrin fel aelod o'r teulu.

Yn fy marn i, mae Meithrinfa Babinogion yn cael ei rhedeg yn dda iawn, mae'n glynu wrth yr holl safonau a'r deddfwriaethau ar gyfer lleoliad o'r fath, ac yn ogystal â hynny, y cwsmeriaid, y rhieni a'r plant sy'n dod gyntaf. Mae llawer o sylw i'w gael gan y staff bob amser, maen nhw'n gymwynasgar iawn, a does dim byd yn ormod o drafferth iddyn nhw.

Wrth i'm merch dyfu'n hŷn, roeddwn i'n poeni y dylai symud i sefydliad addysgol er mwyn ei meithrin yn academaidd ac yn addysgiadol, yn hytrach nag aros mewn meithrinfa. Ond yn anffodus, nid yw hynny'n bosib oherwydd fy amserlen waith. Fodd bynnag, doedd dim angen i mi boeni – mae fy merch yn cael ei hymestyn yn academaidd ym Meithrinfa Babinogion. Mae hi'n cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol, ac rwy'n gwybod na fydd hi o dan anfantais pan fydd hi'n dechrau mynd i'r ysgol yn llawn amser.

Rwy'n argymell Meithrinfa Babinogion yn fawr iawn – mae wedi bod yn wych. Mae fy merch yn hapus ac yn ffynnu yn eu gofal, ac rwy'n hapus bod y lleoliad yn ddiogel ac yn cael ei redeg yn unol â'r safonau uchaf."

Chris Waldron (Mia Lloyd Waldron, 3 oed)

 

"Mae Florence wedi bod yn mynd i Babinogion ers pan oedd hi tua saith mis, ac mae hi wrth ei bodd yno! Oherwydd bod Florence wedi cael ei chyflwyno i'r feithrinfa a'r staff yn raddol, roedd mynd yn ôl i'r gwaith yn llawer haws i mi. Roedd y cyngor a gawson ni pan ddechreuodd Florence (ac rydyn ni'n dal i'w gael) yn wych – yn enwedig i rieni am y tro cyntaf! Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn siriol, ac fe allwch chi ddweud cymaint y mae Florence yn mwynhau bod yn eu cwmni, gan ei bod yn barod iawn i wenu arnyn nhw a'u cofleidio. Mae Florence yn datblygu'n anhygoel, ac mae'n wych ei bod hi'n cael mwynhau treulio amser gyda phlant eraill ac yn cael hwyl yn cymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau. Rwyf wedi argymell Babinogion i ffrindiau sydd â phlant. Rydyn ni'n disgwyl eto, a bydd ein plentyn newydd yn ymuno â Florence hefyd pan fydda' i'n mynd yn ôl i'r gwaith yn gynnar flwyddyn nesaf."

Helen

 

"Mae ein mab dyflwydd wedi bod yn mynd i Babinogion Menai ers pan oedd yn naw mis oed.

Fe wnes i ddewis y feithrinfa hon oherwydd bod yr eiddo wedi'i adnewyddu'n llawn, mae yma ddigon o le, mae'n olau, yn lân ac wedi'i addurno'n dda. Hefyd mae digon o le i chwarae y tu mewn a'r tu allan, ac mae digon o le parcio yn y bore pan fydd y rhieni'n dod â'r plant yma. Roedd y staff i weld yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac wedi ymrwymo i les a datblygiad y plant yn eu gofal. Fe wnaeth y trefniadau diogelwch a gwarchodaeth argraff arnon ni hefyd, yn ogystal â'r ystafelloedd ar wahân ar gyfer gwahanol grwpiau oedran, sy'n adlewyrchu'r hyn y bydd plant yn ei brofi'n nes ymlaen yn yr ysgolion cynradd.

Hyd yma, mae ein hargraffiadau cyntaf wedi bod yn gwbl gywir, ac mae ein gefeilliaid blwydd oed wedi bod yn dod yma ers pan oedden nhw'n naw mis oed hefyd. Mae ein tri phlentyn wedi setlo'n ddidrafferth, ac maen nhw bob amser yn hapus i ddod yma. Rydyn ni wedi sylwi'n benodol ar sut mae staff yn gwneud ymdrech i ddeall unigolrwydd pob un o'n plant, gan addasu eu gofal a'u haddysgu i gyd-fynd â'u hanghenion penodol. Mae'n ymddangos fel petai'r staff yn gallu gwneud i bob plentyn deimlo'n arbennig."

Emma

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau